Bạn nói tôi không tốt. Vậy bạn đã...

Bạn nói tôi không tốt. Vậy bạn đã đủ tốt để phán xét tôi chưa?
Sưu tầm