Hoa lớn lên trong mùa xuân ấm áp...

Hoa lớn lên trong mùa xuân ấm áp
Người lớn lên trong bão táp phong ba
Vân vân's