Lương tâm của mày còn ít hơn điểm...

Lương tâm của mày còn ít hơn điểm thi Hóa của tao.
1977 Vlog