Rất khó để hoàn hảo, vì vậy tôi...

Rất khó để hoàn hảo, vì vậy tôi đánh giá một người dựa trên việc anh ta thất bại tuyệt vời như thế nào khi làm những điều không thể.
Sưu Tầm