- Nói chuyện với bé anh biết bé...

- Nói chuyện với bé anh biết bé cung gì luôn!
- Cung gì anh?
- Cung khòn
Sưu Tầm