Chưa biết gì về tôi xin đừng đánh...

Chưa biết gì về tôi xin đừng đánh giá
Nếu đã biết tôi rồi thì xin đừng đánh tôi
Sưu Tầm