Muốn đi nhanh thì đi một mình Muốn...

Muốn đi nhanh thì đi một mình
Muốn đi chậm thì vừa đi vừa chụp hình.
Sưu Tầm