- Quả gì 100kg? - Quả tạ

- Quả gì 100kg?
- Quả tạ
Sưu tầm